21 — Wielbimy Cię dziś, Ojcze (R30; E36; 2.10)

Słowa: P. Van den BergMelodia 1

1. Wielbimy Cię dziś, Ojcze,
My, przedmiot łaski Twej;
Stoimy dziś przed Tobą,
By uradować Cię.
Nas, synów swych, ku chwale
Naznaczył wieczny Bóg
W Chrystusie, swoim Synu
Umiłowanym Mu.

2. W jedynym Synu Ojciec
Ubłogosławić chciał
Nas swoim Świętym Duchem
I posiadł w Synu nas.
Z Chrystusem wnet na zawsze
Będziemy razem w chwale
Obrazem Jego jaśnieć
Na wieki już. Amen.