25 — Abba Ojcze, dziś w imieniu… (R35; E43; 2.13)

Słowa: James G. DeckMelodia 1

1. Abba Ojcze, dziś w imieniu
Zbawcy przybliżamy się,
My, Twe dzieci tu zebrane,
Wziąć błogosławieństwo Twe.
W Jego krwi z win swych obmyci
Mamy prawo zbliżyć się;
A Twój Duch nas też nauczył
„Abba Ojcze” wołać Cię.

2. Kiedyś dzieci marnotrawne,
Które porzuciły Cię,
Lecz Twa łaska przeobfita
Nas wyrwała z grzechu, łez.
Dziś w zbawienie przyodziani
Przy Twym stole mamy jeść;
Radość ta naszym udziałem
Wraz z bogactwem łaski Twej.

3. Tyś niewiernym nam przebaczył,
Czule „ucałował” nas,
„Cielę utuczone zabił”,
W zamiar swój włączyłeś nas.
„Godzi się — słyszymy — aby
Ucztę mieć, weselić się,
Bo umarłe niegdyś dzieci
Żyją i znalazły się”.

4. Abba Ojcze, chwała Tobie,
Że w mądrości, łasce Twej
Aniołowie, patrząc na nas,
Cud miłości widzą Twej.
Wkrótce przed Twym świętym tronem
Wszystkie dzieci zbiorą się
I ogłoszą w odkupieniu,
Abba Ojcze, imię Twe.