32 — Ojcze, wznosimy Ci radosne śpiewy (R41; E52)

Słowa: B.G. HardinghamMelodia 1

(podkreślenia w dwóch ostatnich linijkach każdej zwrotki oznaczają miejsca, w których występuje przeciągnięcie)

1. Ojcze, wznosimy Ci radosne śpiewy,
My, dzieci Twe,
W Twej obecności wielbiąc tylko Ciebie,
Oddając cześć;
Tak bliscy Ci, bo Ty przez łas swą
Dałeś nam dzielić z Synem swym swój dom.

2. Jakże głęboką radość przeżywamy
W miłości Twej,
Która, nasz Boże Ojcze, okazana
W Twym Synu jest!
On w odpoczynku Twoim wiedzie cześć
Tych, którym miłość Twoja szczęściem jest.

3. Jak cenny jest dla Ciebie Jego śpiew
Na Twoją cześć!
My, których przywiódł, by z Nim miejsce mieć,
Jak cenni też!
Twój wieczny plan, by wielu synów mieć,
W Umiłowanym Twym wypełnił się.